Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ и ПОЛЗВАНЕ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН

WWW.ALLMALL.BG

 

Чл.1. (1) Настоящите Общи условия регулират деловите взаимоотношения между „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, ЕИК: 205932478, наричан по-долу още „търговец” и клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители, направили поръчка на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, наричани по-долу „клиент” или „клиенти”, и представляват предоставена на потребителя по ясен и разбираем начин информация, по смисъла на чл. 47, ал. 1 от Закон за защита на потребителите, с предмет на тези отношения – търговско предлагане на продукти от страна на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, поръчването на продукти от страна на клиентите и по повод на това сключване, изпълнение и прекратяване на договори за покупко-продажба от разстояние между описаните по-горе две страни.

(2) При всяко действие във връзка с онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg – достъпване - виртуално влизане и използване - в онлайн магазина, използване и/или разглеждане на търговската информация и услуги в онлайн магазина, разглеждане на предлаганите продукти, промоции и условия по тях, при избор на продукти и/или промоции, при извършване на поръчки, при потвърждаване на поръчки, при заплащане на продукти, стоки или услуги ,предлагани от онлайн магазин www.AllMall.bg, клиентът декларира и заявява, че е запознат, че се съгласява, че приема безусловно, както и че се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 (3) С приемането на настоящите Общи условия, клиентът се съгласява „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, в качеството си на администратор на лични данни,  да обработва личните му данни за целите на договора за покупко-продажба, съгласно подробно описаните правила в  Политика на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД за поверителност и защита на лични данни, наричана по-долу Политика за поверителност и защита на лични данни, достъпна публично за разглеждане, запознаване, изтегляне и отпечатване по всяко време на  www.AllMall.bg  и тук

Чл. 2 Дефиниции на понятията:

Онлайн магазин www.AllMall.bg - интернет страница за електронна търговия, достъпен чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол, включващ информация, интерфейс, продукти, файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Договор от разстояние или „Договор за покупко-продажба“ - договор сключен от търговец, в случая „ВАЛХАЛА ПРО” ООД и потребител като част от структурирана система за продажби на стоки и продукти от разстояние и/или предоставяне на услуги, на които търговецът и клиентът не присъстват едновременно, с използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до и към момента на сключване на договора.

Лични данни - всяка информация, имаща връзка с клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители на онлайн магазин www.AllMall.bg и „ВАЛХАЛА ПРО” ООД като цяло, дефинираща ги като настоящи или бъдещи, евентуални потребители на интернет страницата, стоките, продуктите и услугите на дружеството и идентифицираща ги в качеството им на физически лица и физическите лица, представляващи юридическите лица, както и същият вид, обем, количество и качество информация относно служители на дружеството, в рамките на дейността им за него.

Клиент – всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което ползва възможността за закупуване, възможността за запознаване с продуктите, стоките и услугите, възможностите, информацията, съдържанието на www.AllMall.bg и/или желае по предоставените от онлайн магазина начин, възможност, форма, ред и ден на действието, да закупи стока, продукт или услуга, предлагана от, чрез и на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg.

Регистриран клиент – потребител на www.AllMall.bg, който е извършил регистрация на интернет страницата а, по предвидения на интернет страницата за това начин и който е предоставел доброволно информация, съгласно предоставяния от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД на  www.AllMall.bg регистрационен формуляр.

Профил – съвкупност от информация, съхранена и съхранявана на интернет страницата на онлайн магазина, с оглед нуждите от адекватно изпълнение на задълженията по обслужване и реализиране на поръчка, представляваща информация, която Клиентът предоставя при регистрация като регистриран клиент, в следствие на попълване на регистрационен формуляр. Профилът включва предоставени от клиента при регистрация парола и електронна поща, предоставящи му достъп до цялата палитра от стоки, продукти, промоции и услуги, предлагани от онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, както и представляващи възможност за обмен на информация с търговеца, съдържащ данни за историята на съответни негови действия, извършени в рамките на му на достъпването - виртуално влизане и използване - на www.AllMall.bg (поръчки, заявки, отбелязвания на желани продукти, данъчни фактури и др.). Търговецът не носи отговорност за достоверността, актуалността и изчерпателността на информацията, предоставена от клиента, отговорността е на самия клиент.

Поръчка - електронен документ, комуникационна форма, по своята същност, осъществяваща връзка между интернет страницата на търговеца и самия клиент. Този електронен документ, представлява заявка на намерението на клиента за купуване на избрани от него стоки, продукти и услуги от интернет страницата. За поръчки се считат единствено заявките с адрес на доставка на територията на Република България.

Продукт или стока -    всяка стока и/или услуга, предлагана от търговеца от търговеца на клиента чрез интернет страницата  – дефиниция по настоящите Общи правила.

Желани продукти – секция в профила, в която Клиентът може да добавя продукт или списък от продукти, от които се интересува.

Количка - секция в профила, която позволява на Клиента да добавя Стоки, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

Директен маркетинг - стратегия за създаване на персонална връзка с клиентите, в рамките на която се продават директно  от търговеца на клиента продукти, стоки и/или услуги, предлагани от онлайн магазина чрез различни видове съобщения и кампании и промоции и/или рекламно-информационни бюлетини, изпращани на електронна поща, чрез публикации на интернет страницата, чрез телефонни обаждания, кратки съобщения през различните комуникационни канали и възможности или по всякакъв друг подходящ за целта начин.

Търговски съобщения - различни видове съобщения и кампании и промоции и/или рекламно-информационни бюлетини, изпращани на електронна поща и публикации на интернет страницата, чрез телефонни обаждания кратки съобщения през различните комуникационни канали и възможности или по всякакъв друг подходящ за целта начин, с рекламно информационен-характер, които периодично информират клиента за предлаганите от търговеца чрез онлайн магазина продукти, стоки и услуги, промоции, намаления, зареждане на нови продукти или друг вид кампании, в това число, но не само -  новини за търговеца, дейност, обхват на дейността, търговски марки и други.

Промо-код - произволна комбинация от букви, цифри и символи, по силата на която клиентът придобива право да използва процентна и/или фиксирана отстъпка от стойността на поръчката или от отделни продукти. Промо-кодът се предоставя на клиента при определени условия, изброени в онлайн магазин www.AllMall.bg, изпраща се чрез електронно съобщение на посочения от клиента електронен адрес или чрез публикуване на този код в публично в интернет и/или социалните мрежи. Промо-кодът се използва еднократно, за срока на неговата валидност и не се комбинира с друг вид отстъпки, промоции и/или намаления, обявени в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg.

Възстановяване на платена сума – възстановяване от страна на  търговеца на платена от клиента сума, вследствие наличие на отказ от поръчката и се извършва единствено по банков път.

Техническа информация – съвкупността от посочените в описанието на продуктите параметри, данни, детайли, характеристики и/или описания на съответния продукт.

Продажна цена - сумата, представляваща крайна цена за един брой продукт стока или услуга или съвкупност от продукти стока или услуга, която потребителят заплаща плати, за да купи продукт, стока или услуга от онлайн магазин www.AllMall.bg, която включва всички данъчни и други такси и облагания, в това число, но не само – данък върху добавена стойност и др.

Лоялен клиент - програма, насочена към редовните клиенти на фирмата, която им предоставя възможност за получаване на специални търговски отстъпки, определени на основание покупателната активност на съответния клиент, включваща предимство на този клиент при информиране относно нови продукти, промоции, отстъпки  и всякакъв друг вид новини от страна на търговеца.  

Съдържание – цялата съвкупност от информация в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, предоставяна и достъпна чрез интернет връзка, на всички устройства, годни за връзка с интернет и потребление на интернет сайтове. Терминът „Съдържание”, по смисъла на настоящите Общи правила, включва и съдържанието на всяко от съобщенията отправено от страна на купувача към търговеца, изпратено по който и да от  начините – дигитални и аналогови, в това число, но не само – всякакви видове съобщения, чрез всякакъв вид комуникационни възможности и канали – всякакви приложения, електронна поща, публикации на интернет страницата или по всякакъв друг подходящ за целта начин за изпращане от разстояние. „Съдържание”, по смисъла на настоящите Общи правила, представлява и всякакъв вид информация, предоставена от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, от който и да е служител и/или представляващ дружеството до клиента, изпратено по който и да от  начините – дигитални и аналогови, в това число, но не само – всякакви видове съобщения, чрез всякакъв вид комуникационни възможности и канали – всякакви приложения, електронна поща, публикации на интернет страницата или по всякакъв друг подходящ за целта начин за изпращане от разстояние. „Съдържание”, по смисъла на настоящите Общи правила, представляват и, както следва: информация, от значение за клиента, във връзка с продуктите, стоките, услугите и/или тарифите на трети лица, относими и приложими към продуктите, стоки и услуги на трети лица ,с които търговецът има договорни отношения, както и информация, от значение за клиента,  във връзка с продуктите, стоките, услугите и/или тарифите на самия търговец, относими и приложими към продуктите, стоки и услуги, предлагани от него по принцип или за определен отрязък от време, както и данни, свързани със самия търговец.

Чл. 3.  www.AllMall.bg  представлява онлайн магазин, наричан още електронен магазин или електронна платформа, достъпен в интернет на адрес www.AllMall.bg, чрез/от/посредством/на който се извършва търговия с широка гама от продукти, стоки и услуги, чрез който онлайн магазин, клиентите получават възможност за сключване, изпълнение и прекратяване на договори за покупко-продажба от разстояние, в това число, но не само и доставка на предлаганите от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД в електронния магазин www.AllMall.bg продукти, стоки и услуги.

Чл. 4.  (1) Клиентите респ. потребителите имат право да сключват договори за покупко-продажба от разстояние, използвайки www.AllMall.bg – онлайн магазинът, собственост на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, както и да извършват следните действия: регистрация, създаване на профил в www.AllMall.bg за разглеждане, поръчване, покупка и използване на допълнителните услуги и информация; преглеждане на продукти, стоки и услуги, запознаване с техните характеристики и условия за доставка, цени и евентуалните отстъпки и промоции, свързани с тях; сключване на договори за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и услуги и тяхната доставка с „ВАЛХАЛА ПРО” ООД; извършване на всякакви по вид и размер плащания, свързани и на основание сключените чрез www.AllMall.bg договори за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и услуги; получаване на информация за нови продукти, отстъпки, промоции и други във връзка със продукти, стоки и услуги, предлагани от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД чрез онлайн магазина www.AllMall.bg; извършване на електронни волеизявления, свързани със сключване, изпълнение и прекратяване на договори за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и услуги и тяхната доставка, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД; клиентът да бъде уведомяван за законовите си права чрез съобщение на www.AllMall.bg, както и да упражнява правото си на отказ, съгласно разпоредбите на закона за защита на потребителите

(2) При спазване на правилата в настоящите Общи условия, всяко лице има право да се ползва от предоставяните чрез онлайн магазина  www.AllMall.bg продукти, стоки и услуги, да ги закупува, да се запознава с вида и характеристиките им, да се ползва от предоставяната от търговеца чрез онлайн магазина www.AllMall.bg информация.

(3) Всички продукти, стоки и услуги, включително тези с отстъпки, промоции, временни намаления, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори и този факт да не бъде изрично отбелязан на www.AllMall.bg.

(3) Продукти, стоки и услуги, които са изложени и се предлагат в онлайн магазин www.AllMall.bg  не представляват юридически обвързваща оферта, а представляват представително изложение - каталог, съдържащ номенклатурата на търговеца.

Чл. 5. Търговецът организира добросъвестно доставката на продуктите/стоките, при спазване на законните права на клиента, добрите нрави и обичайните практики критерии и условия, акцептирани от търговското и потребителското права.

Чл. 6. (1) При покупка, клиентът, с извършените действия от него действия, сключва договор за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и услуги, предлагани от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД в онлайн магазина  www.AllMall.bg, договорът счита за сключен на български език и бива съхраняван в базата данни на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД в онлайн магазина  www.AllMall.bg.

(2) По силата на сключения с КЛИЕНТА договор за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и/или услуги, предлагани от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД в онлайн магазина  www.AllMall.bg, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД прехвърля или се задължава да прехвърли на клиента собствеността върху продуктите, стоките и услугите, поръчани чрез предоставената на онлайн магазина възможност и форма, както и да и да организира доставката на поръчаните продукти, стоки и/или услуги.

(4) По силата на сключения договор за покупко-продажба от разстояние, клиентът заплаща или се задължава да заплати на търговеца, в сроковете и при условията, регламентирани в онлайн магазина www.AllMall.bg  и настоящите Общи условия, както следва:

- да заплати сума, представляваща цената на доставените стоки;

- да заплати разходите за доставката;

- да получи стоките на посочения от него адрес на доставка.

(5) С извършването и завършването на поръчка на продукти стоки и /или услуги, както и/или с регистрирането си в онлайн магазина и/или с финализиране на поръчка на стоки, публикувани в www.AllMall.bg , клиентът декларира, че е пълнолетно и дееспособно физическо лице. Ненавършили 18/осемнадесет/ години физически лица нямат право да използват онлайн магазин www.AllMall.bg , както и да правят поръчки, да сключват договори за покупка на стоки от разстояние и/или да извършват регистрация в онлайн магазина  www.AllMall.bg на„ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

(6) Търговецът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД определя цената на стоките и я обявява в онлайн магазина онлайн магазина  www.AllMall.bg.

(7) Цената на пощенските и/или транспортните разходи при доставка на стоките се определя отделно и се отделя недвусмислено от цената на стоките и във всеки конкретен случай търговецът по ясен начин уведомява клиента за този факт, явно и видимо на страницата на онлайн магазина.

Чл. 7. (1) По силата на настоящите Общи правила, определени от търговеца и приемането на същите от клиента, двете страни по договора за покупко-продажба от разстояние в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба от разстояние, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления, по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и чл. 11 от Закона за електронната търговия, както и се съгласяват същите  да се смятат за получени, когато адресати им имат възможност за достъп до тях.

(2) Съгласно настоящите Общи правила е в сила и действа презумпцията, че електронните изявления, извършени от лицата, ползвали сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от клиентите при извършване на регистрация, чрез въвеждане на съответната електронна поща и парола за достъп или са попълнили електронния формуляр за поръчка на продукти, стоки и/или услуги.

Чл. 8. (1) Клиентът получава възможност да използване на онлайн магазин www.AllMall.bg за сключване на договора за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и/или услуги като „регистриран клиент”, същият е нужно да извърши  регистрация в на страницата на онлайн магазина www.AllMall.bg. За целта клиентът въвежда избрани от него електронен адрес и парола за отдалечен достъп, посредством които създава свой профил в електронния сайт. След извършването на тези действия се приема, че клиента е приел настоящите Общи условия.

(3) Регистрирането на профил в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg е изцяло безплатно и доброволно, както и доброволен избор, определен от клиента, е решението за името и паролата за отдалечен достъп, които клиентът използва при съответната регистрация.

(4) Процедурата за създаване на профил включва попълването от страна на клиента на електронен формуляр, в който доброволно въвежда своите лични данни – име, фамилия, електронен адрес, адрес, телефон, и други данни, като взема решение и въвежда своя избор за парола за отдалечен достъп. Полетата в електронния формуляр, отбелязани като задължителни, задължително трябва да бъдат попълнени от клиента, за да може да се ползва от възможността за създаване на профил. Клиентът се задължава да предостави верни и актуални данни, като при промяна е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията или поръчката си. С попълване на данните си в електронния формуляр и натискане на бутона  „Регистрация“, клиентът декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(5) Преди попълване на данните в регистрационния формуляр и натискане на бутона „Регистрация“, клиентът извършва електронно волеизялвение, с което изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(6) Клиентът има задължение, при заявяване на поръчка, да предостави точни данни за извършване на доставката, съгласно заявената поръчка: име, фамилия, съществуващ адрес, всички необходими данни за адреса или офис на куриерска фирма, телефонен номер.

(7)  С регистриранията на профил в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, клиентът получава възможност да управлява своя Профил в електронния сайт www.AllMall.bg, чрез извършването на следните действия: да променя или допълва регистрираните от него данни, независимо за кои от тях става дума; да преглежда и променя списъка с „Желани продукти“; да проверява и следи историята на направените от него поръчки; да повтори поръчка, направена вече от него; да следи статуса на направените от него поръчки.

(8) Потвърждение на поръчката. Направената поръчка поражда действие между страните след потвърждаване на нейната валидност – потвърждение на поръчката – което се извършва чрез изпращане на електронно съобщение до предоставения от Клиента електронен адрес за кореспонденция, създава се съответния профил на клиента и между него и „ВАЛХАЛА ПРО” ООД възникват договорни отношения за поддържане на създадения профил.

(10) С извършването на регистрацията клиентът е длъжен да ползва своята действителна самоличност, да предостави  актуални и верни данни, като носи отговорност за тяхната истинност и изчерпателност. Клиентът е длъжен при промяна на които и да са от тези данни, своевременно да актуализира тяхното съдържание в регистрацията си. Посочването на непълни, неточни, неверни и/или неактуални данни за собствено и фамилно име, електронна поща, пощенски адрес и/или телефон от страна на клиента при регистрацията, освобождава търговеца от задължение за изпълнение на поръчка, извършена от регистриран потребителски респ. клиентски профил, защото задължение при тези обстоятелства за търговеца не възниква и той не носи отговорност за неточно изпълнение на договора. Освен това, търговецът има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на клиента в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, както и достъпа до неговия потребителски респ. клиентски профил.

(11) С регистрацията на профил в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, всеки клиент се съгласява да бъде адресат и да получава рекламно-информационни съобщения за намаления, отстъпки, промоции и кампании, изявления и/или бюлетин чрез електронната страница www.AllMall.bg, по посочената от него електронна поща, по телефон, чрез SMS или по друг начин - за статистически  и маркетингови анализи и проучвания на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД и популяризиране на търговската му дейност и търговски марки, включително за целите на директния маркетинг. Клиентът има право по всяко време да се откаже от получаването на посочените съобщения и/или известия като изпрати електронно писмо с такова съдържание на shop@allmall.bg.

(12) Всеки клиент има право по всяко време да изтрие своя профил, като целта трябва да изпрати електронно съобщение с такова съдържание на shop@allmall.bg, в следствие на което търговецът е длъжен, в най-кратък срок след получаване на електронното съобщение, да изтрие респ. да заличи регистрацията на клиента от базата данни на електронната страница www.AllMall.bg. С изтриването на профила се заличават всички лични данни на клиента от базата данни на електронната страница www.AllMall.bg, с изключение на данните за неговите поръчки и реализирани покупко-продажби от разстояние на продукти, стоки и услуги, както и на съответните документи, свързани с тях.

(13) „ВАЛХАЛА ПРО” ООД  запазва правото си, по своя преценка да ограничи достъпа на който и да е клиент респ. потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители, направили поръчка до реализиране на поръчка, ако сметне, че това би било във вреда или ще доведе до щети на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД  по какъвто и да било начин. В подобни случаи единственото право на клиента е да се свърже със служител на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД  или на shop@allmall.bg, за да бъде информиран относно причините, довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „ВАЛХАЛА ПРО” ООД  не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, без за това да има значение неговата правилност или основателност.

(14) Клиентът носи пълна отговорност за запазването в тайна на предоставените от него електронна поща и парола за отдалечен достъп, които го идентифицират при използването на онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, както и на личната информация, съдържаща се в Профил, в точа число, но не само - име, фамилия, адрес, телефон, електронен адрес, и др. Клиентът носи пълната и безусловна отговорност за всички вреди, възникнали за него, за търговеца и/или за трети лица, поради неправомерно използване на неговите електронна поща и парола за отдалечен достъп. При съмнение за непозволен, неправомерен или неоторизиран достъп, откраднати или изгубени електронна поща и парола за отдалечен достъп, клиентът е длъжен незабавно да уведоми търговеца с цел преустановяване на достъпа до лична информация на клиента и избягване на непозволени и неправомерни действия от/чрез/с неговия Профил.

(15) Електронната страница www.AllMall.bg идентифицира клиента чрез съхранение в лог-файловете на сървъра на www.AllMall.bg, на IP адреса на клиента и на всяка друга информация, необходима за възпроизвеждане на изявленията му и действията му на сайта, в това число, но не само – изявленията и действията му за приемане на Общите условия, за направена Поръчка и др.

Чл. 9. (1) Клиентите използват интерфейса на Електронната страница www.AllMall.bg, с оглед реализацията на възможността да сключват договори за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и/или услуги, предлагани от търговеца в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg.

(2) Страни по договора за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и/или услуги в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, са: „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, от една страна в качеството му на търговец респ. продавач, и от друга страна в качеството му на купувач – всеки клиент, потребител, ползвател, регистриран клиент и/или посетител, направил поръчка, индивидуализиран съобразно данните, предоставени при регистрацията на неговия профил и/или при генерирането на съответната поръчка на стоки.

(3) Търговецът предоставя и осигурява на електронната страница www.AllMall.bg технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Чл. 10. (1) Сключването на договора за покупко-продажба от разстояние на продуктите, стоките и/или услугите на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, чрез онлайн магазина на дружеството - www.AllMall.bg се извършва по следния начин и със следните действия:

- Влизане в системата за извършване на поръчки в онлайн магазина се електронен адрес www.AllMall.bg;

- Избор на една или повече от възможности от предлаганите за продажба чрез посочения онлайн магазин от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД  продукти, стоки и/или услуги и добавянето им към виртуалния списък с артикули за покупка, наричан още„количка“, при който избор клиентът посочва желаната от него с посочване бройка за закупуване;

- Добавянето на продукт, стока и/или услуга в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до автоматична регистрацията на поръчката и автоматично запазване на избрания артикул.

- Предоставяне на всички необходими данни, които индивидуализират клиента като страна по договора за покупко-продажба от разстояние;

- Предоставяне на данните, необходими за ефективно извършване на доставката;

- Избиране на начин на доставка;

- Избиране на начин на заплащане и момент за заплащане на цената.

- Предоставяне на данни за фактура – по избор – в случай на нужда от страна ка клиента от такава;

- Потвърждаване на поръчката;

- Получаване на съобщение на електронната поща на клиента с потвърждение, включващо параметри, детайлите и характеристики на направената поръчка;

- Потвърждение на поръчката чрез натискане на бутон „Потвърждавам поръчката” в полученото за потвърждение електронно съобщение.

(2) Поръчката се смята за изпратена с попълване на електронния формуляр за поръчка, съдържащ данни за получателя на доставката, телефон и/или електронна поща за връзка, адрес на доставка, начин на доставка и начин и момент на плащане, параметри, детайли и характеристики на поръчаната стока (номенклатурен номер, наименование на стоката, размер, цвят, количество и цена), и натискане на виртуалния бутон „ПОРЪЧАЙ“.

(3) Със самото натискане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, като изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема, както и че и се задължава да заплати цената на поръчаната стока, цената на пощенските, куриерски и транспортни разходи за доставката, както и да получи стоката на посочения от него адрес на доставка и във връзка с това да получи телефонно обаждане и/или кратко съобщение от страна на куриера респ. лицето извършващо услугата.

(4) При получаване на поръчката, търговецът изпраща на посочения от клиента електронен адрес съобщение, с което потвърждава приемането на поръчката. В потвърждението, извършвано от търговеца се посочват номера на поръчката, датата и часа, в който тя е направена, поръчаният продукт, стока и/или услуга, цената й, разходите по доставката, избраният от клиента начин на доставка и плащане и евентуално предоставени и приложени отстъпки. Потвърждението, изпратено от търговеца до клиента съдържа цялата изискуема информация, която е приложима, съгласно чл. 47, ал. 1 от Закон за защита на потребителите, освен ако търговецът е предоставил тази информация на клиента преди сключване на договора на подходящ на траен носител.

(5) Договорът за покупко-продажба от разстояние на продуктите, стоките и/или услугите, публикувани в онлайн магазина www.AllMall.bg  се счита за сключен с изпращането на електронно съобщение със заглавие „Потвърждавам” от клиента до търговеца. От този момент нататък страните се считат за обвързани с условията на конкретната поръчка и с настоящите Общи условия.

(7) Всички поръчки за доставка на продукти, стоки и/или услуги, направени чрез онлайн магазина www.AllMall.bg, създават безусловно задължение за клиента за заплащане на цената на стоките, както и задължение за заплащане на разходите по тяхната доставка и др., съгласно условията за заплащане и доставка на онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg.

(8) Търговецът запазва правото си да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка без да носи отговорност за това, в случай че по определена причина същата не може да бъде изпълнена. При липса на складова наличност от заявеният от клиента продукт или стока, в рамките на работната седмица търговецът уведомява клиента за изчерпването на дадения артикул чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на предоставения от същия телефонен номер чрез телефонно обаждане. В случай, че цената на заявената стока вече е била заплатена по сметката на търговеца, клиентът има възможност да избира между възстановяване на заплатената сума и заместваща поръчка.

Чл. 11. (1) Търговецът и клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и/или услуги, независимо че те са заявени с едно електронно изявление и са избрани от един списък със стоки, като търговецът може да организира обща и едновременна доставка на поръчаните с отделните договори за покупко-продажба продукти, стоки и/или услуги.

(2) Правата на клиентите във връзка с доставените стоки важат и се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с даден доставен продукт, стока и/или услуга, не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба от разстояние на другите продукти, стоки и/или услуги. В случай че клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние на определен продукт, стока и/или услуга не засяга договорите за покупко-продажба от разстояние на останалите продукти, стоки и/или услуги, доставени от търговеца на клиента.

Чл. 12. При упражняване на правата си по договора за покупко-продажба от разстояние, клиентът е длъжен да посочва ясно,  точно и недвусмислено по кой договор за покупко-продажба от разстояние и по отношение на кой конкретен продукт, стока и/или услуга той упражнява правата си в конкретния случай.

Чл. 13. Клиентът има право, при желание и воля от негова страна, да заплати наведнъж цената за отделните договори за покупко-продажба от разстояние - при самото извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

Чл. 14. (1) Правилата на настоящия раздел се прилагат само и единствено по отношение на клиенти, за които според данните, посочени доброволно и безусловно от тях при сключване на договора за покупко-продажба от разстояние или при регистрацията в електронната страница на  онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, може да се направи извод, че имат качеството на „потребители” по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25-ти октомври 2011 г. относно правата на потребителите.

(2) Търговецът е длъжен да предостави на клиентите, по разбираем и ясен начин информацията предписана в чл. 47 от Закона за защита на потребителите, преди те да бъдат обвързани с договор за покупко-продажба от разстояние с продукти, стоки и/или услуги, предлагани в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg

(3) Клиентите на онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg дават своето съгласие цялата необходима и изискуема от Закона за защита на потребителите информация да им бъде предоставяна чрез интерфейса на онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg или чрез използване на електронна поща.

Чл. 15. (1) В информационната страница на всеки продукт, стока и/или услуга, в рамките на интернет страница на онлайн магазина -www.AllMall.bg са изложени и дефинирани основните характеристики на всеки отделен продукт, стока и/или услуга, предлагани от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД  в онлайн магазина -www.AllMall.bg. Тази информация е разпределена в съответните категории, подкатегории, секции и/или раздели.

(2) Продуктите, стоките и/или услугите са представени в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg по начин, подходящ за всяка от тях, с оглед техни характеристики и включват съответно за всяка от тях наименование, изображение, цена и кратко описание, имащо за цел да ориентира клиентите и да ги подпомогне за извършването от тяхна страна на информиран избор на продукт, стока и/или услуга и покупката им от разстояние.

(3) В случай на нужда от допълнителна информация за основните параметри, характеристики и детайли, качество, допустимо за поръчване количество, материал от който са направени продуктите и стоките, начин на употреба, съхранение или друга необходима информация във връзка с нормалната употреба и естество на продуктите, стоките и/или услугите, клиентите могат да се свържат с търговеца и да получат съдействие от негови представители и/или служители на телефона, адреса му за контакт и на shop@allmall.bg.

(4) Търговецът предоставя зависещото от него за поддържане на точността на информацията за продуктите, стоките и/или услугите, предоставени от онлайн онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg по начин, но не претендира за пълна изчерпателност и не носи отговорност за неточности и несъответствия в описанията или изображенията на стоките, които не се отнасят към техни основни характеристики, а имат само илюстративен и насочващ характер, КАКТО и извършва зависещото от него, полагайки всички усилия да максимално точно показване на цветовете на продуктите, стоките и/или услугите с такова естество, които се предлагат в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg по начин, но поради факта, че цветовете достигат до клиента чрез неговия собствен монитор и/или устройство, търговецът не е в състояние да гарантира, че този монитор и/или устройство ще покаже реалните цветове.

Чл. 16. (1) Посочената цената на продукти, стоки и/или услуги , предлагани и достъпни в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg е в български лева, включва ДДС и НЕ ВКЛЮЧВА цената на куриерските, пощенските и/или транспортните разходи за доставка.

(2) Цената на куриерските, пощенските и/или транспортните разходи за доставка се определя автоматично, в съответствие с теглото и/или обема на поръчаните стоки по фиксирани тарифи на куриерска фирма „Еконт Експрес“ ООД, публикувани интернет страницата на куриерската фирма. Стойността на тази цена се посочва отделно от самата основна поръчка на продукти, стоки и/или услуги, като тя се начислява при определяне на стойността общата крайна сума за плащане.

(3) Право на търговеца е да определи извършване на безплатна доставка , при определени условия - при поръчки на стоки над определена сума, в рамките на промоции, сезонни или празнични отстъпки и други. Условията за съответната безплатна доставка се публикуват на интернет страницата  на онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg. Търговецът има право да предоставя отстъпки за стоките, предлагани в онлайн магазина, съгласно изискванията на българското законодателство и по правилата, публикувани на www.AllMall.bg. Формата, под който отстъпките се предоставят на клиентите може да е различна, в зависимост от естеството та отстъпката, причината, естеството на продукти, стоки и/или услуги, предлагани в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, като може да бъдат предоставяни под формата на промоции, промо-кодове, ваучери, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на клиентско проучване, различни други видове маркетингови кампании, и др. При поръчката на една стока не могат да се комбинират различни видове отстъпки.

(4) Информацията, относно цената на продуктите, стоки и/или услуги, стойността на куриерски, пощенски и/или транспортни разходи, общата стойност на поръчката, включваща и цената за доставка, както и информацията относно условията за безплатна доставка, предоставяна на клиента с настоящите Общи правила, е актуална към момента на визуализацията й на www.AllMall.bg преди сключването на договора за покупко-продажба от разстояние.

(5) Търговецът има право, по всяко време и без предизвестие до клиентите, да променя, изменя или допълва информацията за продуктите, стоките и/или услугите, публикувани в онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg и техните цени, като всички изменения и допълнения влизат в сила веднага, в момента на публикуването им на www.AllMall.bg. Измененията в цената не засягат продуктите, стоките и/или услугите, заплатени от клиентите преди датата на актуализацията информацията за продукти, стоки и/или услуги и/или тяхната цената.

Чл. 17. (1) Клиентът дава изричното си и безусловно се съгласява, че търговецът има право да приема авансово плащане за сключените чрез онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg договори за покупко-продажба от разстояние на продукти, стоки и/или услуги.

(2) Всички плащания, свързани с онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg се извършват само в български лева, независимо от избрания от клиента начин за заплащане на дължима за поръчка на продукт, стока и/или услуга чрез онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg сума.

(3) Ако стойността на поръчката, направена от клиента, е равностойна или надвишава 10000 /десет хиляди/ лева, плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне на сумата по банковата сметка на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

(4) Дали клиентът ще заплати на търговеца цената на продуктите, стоки и/или услуги, предлагани чрез онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, преди или в момента на доставката им, е персонален избор на самия клиент.

Чл. 18. Търговецът не носи, в случай на разплащания по банков път, каквато и да е отговорност за каквито и да са разходи във връзка с такси, комисиони или други допълнителни разплащания, извършени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута в случаите, в които валутата е различна от български лева.

Начин на плащане

Чл. 19. Начините, по които клиентът може да заплати цената на продукта, стоката и/или услугата са, както следва: Клиентът може да плати цената на стоката по един от следните начини:

 1. При доставка на продукти, стоки и/или услуги на адрес на територията на Република България плащанията биват:

- „наложен платеж” - плащане при получаване на стоката чрез „пощенски паричен превод“, при който плащането се извършва в брой, пряко на куриера, доставящ стоката. При този вид плащане, в случай че куриерът притежава мобилен терминал за извършване на плащания с банкови карти, клиентът има възможност по свой избор да заплати общата крайна цена на стоката с кредитна/дебитна карта вместо в брой. В случаите, когато клиентът е избрал да получи стоката си от офис на куриерска фирма, заплащането се извършва в съответния, избран от него, офис. Клиентът получава от куриера при доставката фактура/касова бележка, като заплаща посочената в нея дължима продажна цена на продуктите, стоките и/или услугите, както и стойността на доставка на поръчката;

- Заплащане с банков превод, по посочена от търговеца банкова сметка. Клиентът получава данните за банковата сметка на имейл адрес. В случай на използване на този метод за плащане, поръчките се изпълняват след получаване от страна на търговеца на плащането по банковата сметка. При потвърждаване на поръчката, клиентът получава на своя имейл адрес специално генериран уникален номер на поръчката, който той, наред с други необходими данни, трябва да посочи като основание при извършване на превода на сумата по банковата сметка.

 1. При доставка на стоки на адрес в страни, членки на Европейския съюз, извън Република България:

- плащане на цената по банков път – цената на стоките се заплаща предварително по банков път, ведно с цената на пощенските и транспортни разходи за доставката. Ако доставката е извън границите на Европейския съюз КЛИЕНТЪТ следва да заплати допълнително и всички необходими и свързани вносни мита, митнически и др. такси, при достигане на стоката в съответната страна (в случай че такива са дължими).

 Чл. 20. Издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на сключване на договора за покупко-продажба от разстояние. След изтичане на този срок търговецът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Доставка

Чл. 21. В определения при сключването на договора за покупко-продажба от разстояние, търговецът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД организира доставката и предаването на продуктите и стоките на клиента от съответен куриер.

Чл. 22. Търговецът „ВАЛХАЛА ПРО” ООД има право да откаже да изпълни заявена от клиента поръчка, без да носи отговорност, за което следва да уведоми последния в срок до 7 (седем) работни дни от настъпване на някое от следните обстоятелства:

- Липса на плащане по проформа фактура в срок от 7(седем) работни дни от датата на издаване на проформа фактурата, независимо какви са причините за това неплащане;

- В случай че предоставените от клиента данни в онлайн магазина са непълни и/или грешни;

- Ако куриерът е направил три неуспешни опита да достави на посочения от клиента адрес за доставка поръчаната от него стока и продукт.

Чл. 23. Условия за извършване на доставка:

- Потвърдените поръчки се обработват, опаковат и доставят от склада на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД до посочения от клиента адрес на доставка чрез куриерска фирма „ЕКОНТ Експрес“ ООД

- В случай на повече от един доставчик/куриер, право на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД е да избере куриера, който да изпълни доставките, чиято цена е включена в цената на продуктите/стоките.

- Ако потребителят/клиентът реши да избере превозвач респ. куриер и му е възложил да превози стоките, но избраният от потребителя превозвач респ. куриер не е сред тези, предложени от търговеца, рискът преминава върху потребителя/клиента при предаване на стоките на избрания от него превозвач респ. куриер. В случай на загуба или повреда потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка към превозвача респ. куриера.

- Продуктите/стоките се получават от клиента лично срещу подпис пред служител на куриера, като пратките се доставят до входа на сградата. При получаване на продукт или стока, на клиента се предоставят и следните съпътстващи документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желание от страна на Клиента) и/или касова бележка, товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 24. (1) Цената на доставката по правило не е включена в цената на стоката, но също така може и да бъде включена в нея, които две възможности съществуват при следните условия:

-  По правило цената на доставката не е включена в цената на стоката при поръчка на стойност по-ниска от 100 лв. и в този случай клиентът трябва да заплати допълнителна такса за доставка, освен продажната цена.

- При наличие на поръчка на стойност по-висока или равна на 100 лв., цената на доставката е включена в цената на стоката и в тези изключителни случаи, клиентът не трябва да заплаща нищо допълнително, освен продажната цена. При наличие на тази хипотеза, доставките се изпълняват от куриер, избран от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

(2) В случаите на отказ от поръчка, разходите свързани с уведомяването на търговеца и изпращането обратно на изпратения продукт или стока са изцяло за сметка на клиента.

(4) Онлайн магазина  на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg не начислява каквито и да е средства и за клиента няма никакви разходи за използване на средство за комуникация, необходимо за/чрез което се сключва договорът за продажба от разстояние.

Чл. 25. Правилата за срок на доставката са следните:

- Стоките и продуктите, налични в склада на Наличните на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД се доставят на територията на Република България в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от първия работен ден, следващ деня на поръчката. При извършване на поръчка след посоченото работно време, в почивни и празнични дни, срокът за доставка започва да тече от първия работен ден. Поръчка направена в работен ден след посоченото работно време, в почивни и празнични дни, се обработва в рамките на първия следващ работен ден.

- В дните от понеделник до петък в рамките на работното време, след изпращане на поръчка от страна на клиента, клиентът получава потвърждание на поръчката на посочения от него електронен адрес, в който ще има бутон „Потвърждавам поръчката”. Клиентът трябва да натисне бутона „Потвърждавам поръчката”, след което автоматично  се генерира електронно съобщение към търговеца, в който като „Тема” е записано „Потвърждавам”. Поръчани стокти и продукти се изпращат от търговеца към клиента само след получаване на това електронно съобщение за потвърждение на поръчката от търговеца.

- В случай, че е избрана поръчка с начин на плащане чрез „банков превод“, тя започва да се обработва след постъпването на средствата по банковата сметка на търговеца, като в случая доставките се извършват в рамките на пет работни дни след получаване на сумата в банковата сметка на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

- За продукти и стоки по заявка за доставка и за цвят по мостра, каталог и др., които не се поддържат в наличност в склада на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, срокът за доставка е 20/двадесет/ работни дни от датата на получаване на плащане по проформа фактура.

- При всички случаи „ВАЛХАЛА ПРО” ООД запазва правото си, без да информира купувача, едностранно, да удължава посочените срокове с до 10 (десет) работни дни, като в случай, че се наложи срокът да бъде удължен с повече от 10 работни дни, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД уведомява клиента за това.

- Възможно срокът на доставка да бъде разумно удължен по време на официални празници, акции, намаления и/или почивни дни, както и при доставка на стоки извън територията на Република България, като максималният срок в такива случаи е не повече от 30 дни от датата на потвърждаване на поръчката.

- Когато към датата на направена и обработена поръчка някой от продуктите не е наличен и търговецът е в обективна невъзможност да го достави в посочените по-горе срокове за доставка, както и в случай, че вече не предлага поръчаната от клиента Стока, служител на търговеца ще се свърже с клиента на посочения от него телефон за контакт и/или на посочената от него електронна поща във възможно най-кратък срок с цел уточняване на действията, допълнително необходими за изпълнение на поръчката или замяна на съответния продукт. В случай, че клиентът няма желание да получи поръчания от него продукт извън посочените срокове за доставка или не желае да замени поръчания от него продукт с друг, то търговецът има право да откаже поръчката, за което уведомява Клиента на посочения от него електронен адрес. В такива случаи, при вече налично плащане по банков път от страна на клиента,  „ВАЛХАЛА ПРО” ООД възстановява, по посочена от клиента банкова сметка, заплатената от крлиента сума в срок до 14 работни дни от датата, на която търговецът е следвало да изпълни задължението си по договора.

- В случаите, когато клиентът е посочил неточни или неверни данни за доставка – имена, електронна поща, адрес за доставка и пощенски код, телефон за контакт и това възпрепятства извършването в срок на доставката от страна на търговеца, с оглед обстоятелствата, търговецът ще положи разумни усилия да свърже с клиента за уточняване и потвърждаване на коректните данни, необходими за извършване на съответната доставка. В този случай, максималният срок за извършване на доставката се увеличава с времето необходимо за свързване и потвърждаване на коректните данни.

- В случай, че търговецът не може да намери в рамките на срока за доставка клиента на посочения от него адрес или трето лице, посочено от самия клиент, което да получи и приеме от негово име Стоката и/или не може да се свърже с него на посочените от клиента телефон за контакт и електронен адрес, клиентът трябва допълнително да потвърди на посочения/те телефон/и за контакт с търговеца своето желание си да получи продукта или стоката след срока за доставка. В тези случаи, клиентът трябва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка, като при наличие на тази хипотеза започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението за повторна доставка.

- В случай, че доставката не може да бъде извършена по вина на търговеца в рамките на посочения максимален срок, съгласно посочения адрес за доставка, то клиентът има право да откаже направената от него поръчка и в този случай търговецът дължи на клиента връщане на пълния размер на цената на продукта или стоката.

Чл. 26. „ВАЛХАЛА ПРО” ООД не носи отговорност в случай на изчерпване на количества от дадени продукти, стоки и/или услуги, както и не носи отговорност при забавяне на доставката от производителите на съответните продукти или стоки.

Чл. 27. Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху клиента в момента, в който стоките напуснат склада на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД и се предадат на куриера или на друго посочено от клиента лице, осъществяващо транспорта. В случай на загуба или повреда клиентът може да отправи претенциите си за обезщетение или неустойка към превозвача.

Получаване на стоката

Чл. 28. Приемането на продуктите и стоките се извършва по следните правила:

- Продуктът или стоката се предава на клиента или на трето лице, посочено от клиента, което лице приема и потвърждава получаването на същата от името на клиента. При предаване на стоката клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.

- Ако в рамките на срока за доставка търговецът не успее да намери клиента на посочения при поръчката адрес или да намери на същия, посочен от клиента адрес, трето лице, посочено от Клиента, което да получи и приеме от негово име продукта или стоката, както и в случай, че търговецът се окаже в невъзможност да се свърже с клиента на посочените от него телефон за контакт и електронен адрес, клиентът трябва допълнително да потвърди отново на посочения/те телефон/и за контакт с търговеца своето желание да получи продукта/стоката след срока за доставка. При наличието на тази хипотеза, клиентът трабва да поеме всички разходи за извършване на повторната доставка, като от момента на потвърждението за повторна доставка започва да тече нов срок за доставка.

- Всички поръчки в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg се изпращат с опция за „тест и преглед преди приемане“  на стоката.

-  Клиентът следва, в присъствието на куриера към момента на получаване на стоката, да провери дали същата съответства на стоката по направената поръчка.  В случай не несъответствие клиентът трябва незабавно да уведоми за това „ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

- Подписването на разписката за приемане на доставката „без забележки“, означава, че клиентът приема доставката безусловно и окончателно без каквито и да е възражения и/или забележки и след подписването на тази разписка „без забележки“, клиентът няма право да прави рекламация за липси, нарушена цялост, количествени или видими качествени щети, повреди или несъответствия на продукта/стоката. С подписването на разписката за приемане на доставката „без забележки“, клиентът потвърждава, че е получил продукта/стоката във вид, качество и/или количество, което отговаря изцяло и безусловно на поръчката и продукта/стоката съответства на всички изисквания, освен за евентуални скрити недостатъци.

- Рекламации за стока с видим дефект, за несътветстваща или за липсваща стока се приемат от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД единствено в случай, че е същата предявена в момента на получаване на продукта/стоката и в присъствието на куриера, доставил продакта/стоката, като за рекламацията се съставя протокол, който трябва да бъде подписан от клиента и куриера. Ако тези изкисвания за рекламация и нейното оформяне в подписан от двете посочени лица протокол, клиентът не може да прави рекламация за дефектна, несъответстваща и/или липсваща стока/продукт.

- Рекламации за недостатъци, които не е било възможно да бъдат установени в момента на доставката, могат да бъдат предявени в сроковете и условията съгласно българското законодателство.

- В случаите на подаване на рекламация, клиентът е длъжен да приложи следния набор от документи:

а/ касова бележка и/или фактура;

б/ снимков материал или описание на дефекта;

в/ други документи, доказващи несъответствието на продуктите/стоките с договореното и поръчано.

- Липсата на предявяване на рекламация от клиента пред „ВАЛХАЛА ПРО” ООД в предвидените за това законови срокове, се счита за одобряване на продуктите/стоките.

- В случай на установяване на липси на закупените от клиента продукти/стоки, установени по съответния ред при получаването им, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД изпраща на клиента липсващите продукти/стоки за своя сметка.

- В случай на повредена или липсваща, клиентът трябва да се обърне към куриера, който е длъжен да състави констативен протокол, като разходите за тази повредена или липсващата стока/прадукт се покриват от куриера.

- В случай че към момента на доставка на продукта/ стоката, клиентът реши и изяви воля да я откаже и да не я приеме, транспортните разходи за доставка в двете посоки са за негова сметка.

Чл. 29 За неуредените по-горе или в настоящите Общи правила като цяло, случаи се прилагат правилата относно продажбата от разстояние по Закона за защита на потребителите или търговската продажба съгласно Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

Отказ от договор

 Чл. 30. (1) Клиентът – физическо лице, действащо в качеството си на потребител, има право, на основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите, без да дължи обезщетение или неустойка за това, както и без задължение да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупко-продажба от разстояние или от договор извън търговския обект в срок от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на приемане на стоката, чрез единния формуляр за отказ от договора, предоставен на интернет страницата на онлайн магазина, достъпен на тази страница в рамките на Приложение № 1 към настоящите Общи условия. Информация за упражняване на правото на отказ е предоставена по достъпен начин на  www.AllMall.bg и в Приложение № 2 към настоящите Общи условия.

(2) Cpoĸът по предходната алинея започва да тече от датaтa на влизане във владение на продуктите/стоките от страна на самия клиент или тpeтo лицe, което е paзличнo oт пpeвoзвaчa и е пocoчeнo oт клиента.

Чл. 31 Зa дa yпpaжни пpaвoтo cи нa oтĸaз, Клиентът  тpябвa дa  yвeдoми Търговеца по един от следните начини:

- Клиентът може да попълни и да пoдaдe пo eлeĸтpoнeн път предоставения и достъпен на страницата на онлайн магазина cтaндapтен фopмyляp зa oтĸaз, Приложение 1, или дpyгo нeдвycмиcлeнo зaявлeниe зa oтĸaз нa www.AllMall.bg. В случай че клиентът изпoлзвa тaзи възмoжнocт за упражняване на право на отказ, търговецът нeзaбaвнo изпраща пo eлeĸтpoннa пoщa cъoбщeниe зa пoтвъpждeниe нa пoлyчaвaнeтo нa oтĸaзa.

- Клиентът може да използва приложения Стандартен формуляр за упражняване право на отказ, Приложение № 1 към настоящите Общи условия, който да попълни и да изпрати по пощата на адрес: град Пещера, п.к. 4550, ул. “Петър Раков“ №17 или на електронен адрес: shоp@allmall.bg.

- Клиентът може да отправи друго недвусмислено писмено заявление за отказ, което да изпрати по пощата на адрес: град Пещера, п.к. 4550, ул. “Петър Раков“ №17 или на електронен адрес: shоp@allmall.bg.

(4) Зa дa cпaзи клиентът законния срок зa oтĸaз oт дoгoвopa за покупко-продажба от разстояние, e дocтaтъчнo дa изпpaти своето съобщение cи oтнocнo yпpaжнявaнeтo нa пpaвo нa oтĸaз, независимо от избрания за това начин, пpeди изтичaнeтo нa cpoĸa зa oтĸaз oт дoгoвopa.

(5) Клиентът носи цялата тежест на доказване за упражняване правото на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние или от договора извън търговския обект.

(6) Упражняването на правото на отказ прекратява задълженията на страните да изпълнят договора за покупко-продажба от разстояние или договора извън търговския обект или да сключат съответния договор – в случай че клиентът е отправил предложение за сключването му.

Чл. 32. (1) При упражняване от страна на клиента на право на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере продуктите/стоките сам, клиентът трябва да изпрати или предаде продуктите/стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице, без неоснователно и неоправдано забавяне и не по-късно от 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата, на която клиентът е съобщил на търговеца решението си да се откаже от договора по чл. 52 от Закона за защита на потребителите. Крайният срок се смята за спазен, в случай че клиентът изпрати или предаде пордуктите/стоките обратно на търговеца преди изтичането на 14-дневния срок.

(2) По силата на разпоредбата чл. 55, ал.2 от Закона за защита на потребителите, преките разходи за връщането на продукта/стоката от клиента до „ВАЛХАЛА ПРО” ООД са за сметка на клиента.

(3) Стоките/продуктите се връщат чрез лично предаване или  чрез изпращане се изпращат, без наложен платеж, на следния адрес на търговеца: град Пещера, п.к. 4550, ул. “Петър Раков“ №17, заедно с всички документи, свързани с доставката: фактура и/или касова бележка, приемо-предавателен протокол и др., в случай че са издадени такива.

(4) Рискът от случайно погиване, загуба или повреждане на продуктите/стоките до момента на връщане или предаване на стоките на адреса на търговеца по предишната алинея, се носи изцяло от клиента.

(5) Докато съхранява получените от търговеца продукти/стоки, клиентът се задължава да полага грижата на добър стопанин за тези продукти/стоки, както и да  осигури запазването на тяхното качество, стойност и безопасност по време на срока по ал.1 от настоящия член от Общите условия. Клиентът трябва да изпрати или върне продуктите/стоките в добър търговски вид, който позволява предлагането им за последваща продажба, като носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(6) Стоката или продуктът трябва да бъде върнат:

- в оригиналната й опаковка, в нейната цялост, без следи от механични и други увреждания по опаковката като намачкване, надраскване и други;

- в добър търговски вид и без следи от механични и други увреждания или изменения по стоката/продуктът, в това число, но не само -  счупване, отчупване на част, надраскване и други подобни, както и без следи от персонализиране (т.е. без имена, знаци, белези, номера, имена или други знаци за идентификация);

- в пълен комплект, така както стоката/продуктът е била закупена и изпратена на клиента, в това число, но не само всички части, принадлежности и аксесоари в случай че продуктът/стоката представлява комплект от няколко отделни продукта или части от тях;

- заедно с цялата придружаваща стоката/продуктът документация, в това число, но не само - инструкции за употреба, предупреждения и рискове при употреба и други подобни, в случай че има такива, както и заедно с доказателство за плащането на цената на продукта/стоката.

Чл. 33. (1) При направен отказ от договора за покупко-продажба от разстояние или от договора извън търговския обект от страна на клиента, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД възстановява на клиента заплатената сума в срок до 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката/продукта от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, което възстановяване на сумата става по банков път по посочена от самия клиент банкова сметка и в случай, че: върнатата и получена от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД стока е в безукорен търговски вид, без смесване и без видимо замърсяване и/или увреждания, вследствие на употреба, без нарушена опаковка, или други подобни обстоятелства.

С оглед избягване на съмнение, 14-дневният срок започва да тече от датата на получаването на стоката/продукта от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, която е отразена в документите за предаване на стоката/продукта от служител на куриера, извършил доставката.

(2) В случаите на отказ от поръчката, разходите свързани с уведомяването на търговеца и разходите за  връщане на стоките/продуктите са изцяло за сметка на клиента.

(3) В случаите, когато клиентът връща стока/продукт с право на възстановяване на заплатената сума, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката - възстановява се само действително платената от Клиента сума.

(4) Търговецът възстановява получените суми по банков път, като използва същото платежно средство, използвано от клиента при първоначалната транзакция, освен ако клиентът е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за клиента.

Чл. 34. В случаите когато клиентът упражни правото си на отказ от договора за покупко-продажба от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор за покупко-продажба от разстояние или от договор извън търговския обект се прекратява автоматично, без клиентът да дължи каквито и да е допълнителни средства за разходи, обезщетения или неустойки, като в този случай се приема че, клиентът е упражнил и право на отказ и по отношение на бонус съдържанието и всички подаръци, които е получил заедно с доставената стока/продукт.

Чл. 35. (1) По силата на чл. 57 от Закона за защита на потребителите, разпоредбите на чл. 50 - 56 от същия закон, както и съответстващите им, създадени на тяхно основание правила в настоящите Общи условия, за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението и е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 4. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 5. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 6. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 7. за стоки, получени като подарък или като добавка от промоционална кампания;
 8. за доставка на алкохолни напитки, чиято цена е договорена при сключването на договора за продажба, при които доставката може да бъде извършена в срок не по-рано от 30 дни, считано от сключването на договора, и чиято действителна стойност зависи от колебанията на пазара, които не могат да бъдат контролирани от търговеца;
 9. при които потребителят изрично е поискал от търговеца да го посети в дома му с цел извършване на неотложни дейности за ремонт или поддръжка; когато при такова посещение търговецът предоставя и други услуги в допълнение към тези, поискани от потребителя, или достави стоки, различни от резервните части, необходими за извършване на ремонта или на поддръжката, правото на отказ се прилага за тези допълнителни услуги или стоки;
 10. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 11. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;
 12. сключени по време на публичен търг;
 13. за стоки, които след получаването им от Клиента са били разопаковани по такъв начин, че е нарушен търговския им вид и са изпробвани по начин, който нарушава възможността да бъдат предложени отново на други Потребители в Сайта поради нарушаване на търговския им вид
 14. за предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение;
 15. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

(2) Клиентът ИЗРИЧНО трябва да има пред вид, че НЕ Е ВЪЗМОЖНО връщане на оцветени продукти или продукти по индивидуална заявка на Клиента.

Чл. 36. (1) Клиентът има право, в хипотезите и при условията на чл. 33-36 от настоящите Общи условия, вместо отказ от договора за продажба от разстояние  клиентът има право да поиска замяна на продуктите/стоките с други - заместваща доставка - предлагани чрез онлайн магазина www.AllMall.bg, при комулативно (едновременно) извършване на следните три действия: да изпрати в писмен вид попълнен Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3; да върне продукта/стоката за замяна в оригинална опаковка, която НЕ Е ОТВАРЯНА; както и да приложи оригиналната фактура и/или оригиналната касова бележка.

(2) Разходите за връщане на стоката обратно до търговеца, както и за доставката на нова (заместваща) стока до клиента, на основание чл. 55, ал. 2 от ЗЗП, са за сметка на клиента.

 Чл. 37. (1) Търговецът гарантира, че всички продукти/стоки, предлагани за продажба в сайта atribg.com, са оригинални, снабдени от и доставени от официалните производители, дори когато са преопаковани в опаковки, различни от оригинално предлаганите опаковки на производителя.

(2) Търговецът има задължение да предаде на клиента/потребителя стока/продукт, която съответства на договора за покупко-продажба от разстояние, като носи отговорност за всяка липса на съответствие на продукта/стоката с договора за покупко-продажба от разстояние, която съществува при доставянето на стоката и която е установена незабавно и непосредствено след предаването на продукта/стоката на Клиента.

Чл. 38. (1) В случай на наличие на несъответствие на продукта/стоката с договора за покупко-продажба от разстояние, клиентът има право да предяви рекламация, като предяви искане към търговеца да приведе стоката в съответствие с договора за покупко-продажба от разстояние. При наличие на несъответствие, клиентът има право на избор между извършване на ремонт на стоката или замяната й с изцяло нова, освен в случаите когато това е невъзможно или избраният от клиента начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Даден начин за обезщетяване на клиента е непропорционален, по силата на настоящите Общи правила, в случай че неговото използване предполага разходи на търговеца, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неоправдани, неоснователни и неразумни, като за преценката в този случай се имат пред вид следните елементи: стойността на потребителската стока/продукт, в случай на липса на несъответствие; стойността респ. значимостта на несъответствието; възможността търговецът да предложи на клиента алтернативен начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за клиента.

Чл. 39. (1) В случаите когато стоката не съответства на договора за покупко-продажба от разстояние, търговецът има задължение да я приведе в съответствие, като за това има на разположение срок от 1 (един) месец от предявяване на рекламацията от страна на клиента.

(2) За клиента, привеждането на стоката в съответствие с договора за покупко-продажба от разстояние, е безплатно.

Чл. 40. (1) В случаите на несъответствие на продукта/стоката с договора за покупко-продажба от разстояние и в случаите, когато клиентът не е удовлетворен от разрешаването на въпроса с рекламацията по смисъла на чл. 113 от Закона за защита на потребителите, той има право на избор между една от следните възможности:

а) да развали  договора за покупко-продажба от разстояние и възстановяване на заплатената от него по този договор сума;

б) намаляване на цената на продукта/стоката, предмет на договора.

(2) Клиентът няма право да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката/продукта, в случаите когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да стоката да бъде поправена в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от клиента.

(3) Клиентът няма право да претендира за разваляне на договора за покупко-продажба от разстояние, в случаите, когато несъответствието на стоката/продукта  е незначително.

Чл. 41 Търговецът не носи отговорност за щети, които могат да възникнат в резултат на неправилна употреба или износване, непрофесионално боравене или монтаж. Гаранцията не важи в случай на фактори, които извън обхвата и не са свързани с нормалната употреба на продукта/стоката, в това число, но не само - използване на неподходящи инструменти или забранени от производителите, падания, неспазване на указанията за нанасяне, вода, пожар, неправилна или злоупотреба от страна на клиента.

Чл. 42. Гаранцията се изключва и за дефекти, които вече са били известни на клиента към момента на покупката.

Рекламации

Чл. 43. (1) Клиентите, които имат качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняват правото си на рекламация по реда, предвиден в глава V, раздел II и раздел III от Закона за защита на потребителите, КАТО в случай на упражняване на правото на рекламация, Клиентът следва да уведоми „ВАЛХАЛА ПРО” ООД писмено на shop@allmall.com като за целта е нужно да използва предоставения Формуляр за връщане, замяна и рекламации, Приложение №3.

(2) Рекламацията може да се предявява и лично пред търговеца или пред упълномощено от него лице в търговските му обекти, или да бъде изпратена писмено по пощата или члез куриер до адреса на управление на търговеца.

Чл. 44. В хипотезата на предявяването на рекламация на стока/продукт, може да се претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, за отбив от цената или за безплатно извършване на ремонт, КАТО право на това има само клиента, а лица, които се явяват трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея нямат право на рекламация.

Чл. 45. (1) В хипотезата на предявяване на рекламация, клиентът посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, както и другите необходими данни за осъществяването на правата му – електронен адрес, телефон и административен адрес за контакт.

(2) В хипотезата на предявяване на рекламация и подаването на рекламацията,  клиентът задължително прилага също документите, представляващи основание за претенцията му: фактура и/или касова бележка, протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на продукта/стоката с договореното, както и други документи, очертаващи и установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 46.  С оглед разпоредбите на Закона за защита на потребителите, рекламацията на потребителска стока/продукт може бъде предявена до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното.

Чл. 47. (1)Търговецът или упълномощено от него лице са длъжни да приемат рекламацията, ако тя е предявена в срок от 14 /четиринадесет/ дни от датата на приемане на продукта/стоката от Куриера. Търговецът е длъжен да поддържа регистър на предявените рекламации - пред него и пред упълномощените от него лица.

Чл. 48. (1) Търговецът предприема мерки за защита на личните данни на клиентите в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

(2) Събирането, съхранението и обработването на лични данни, предоставени доброволно от клиентите при използване на услугите и продажба на продуктите и стоките, предлагани в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, се осъществява съобразно „ПОЛИТИКА НА „ВАЛХАЛА ПРО” ООД ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”, наричана по долу Политика за личните данни, достъпна на интернет страницата на онлайн магазина -  www.AllMall.bg.

(3) При деклариране и демонстриране по съответния начин на съгласие с „Политиката за поверителност”, клиентът потвърждава, че е съгласен търговецът да съхранява информация или да получава достъп до информацията, съхранена в крайното устройство на клиента за подробно и изчерпателно предвидените в „Политиката за поверителност” цели и срокове.

(4) Въведените от клиента лични данни са обект на защита по Закона за защита на личните данни и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни, като търговецът ги обработва за целите и в сроковете, предвидени в „Политиката за поверителност”.

(5) Клиентът дава своето изрично съгласие, че търговецът има право да събира, съхранява и обработва лични данни за клиента, както и данни за неговото поведение при използването на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg с цел подобряване на предлагането. Клиентът има право по всяко време да възрази против съхраняването или достъпа до тази информация по предвидените в „ПОЛИТИКА НА „ВАЛХАЛА ПРО” ООД ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ” начини.

            (6) Клиентът дава своето изрично съгласие, че търговецът в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg има право да изпраща по всяко време рекламно-информационни съобщения за отстъпки, промоции и кампании към клиента, включително електронен бюлетин и/или предложения за покупка на стоки по електронен път, докато е налице регистрация в интернет страницата на онлайн магазина  www.AllMall.bg и/или съгласие от клиента за получаване на електронни известия в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg.

Чл. 49. (1) Търговецът има право по всяко време да изисква от клиента да се легитимира в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, както и да удостовери истинността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства, лични данни и други детайли и данни.

(2) В случаите, когато клиентът по някаква причина е загубил или забравил своята парола, той може да се възползва от опцията „Генериране на нова парола“, чрез която при въвеждане на интернет адреса, използван при регистрацията, получава временен линк за нулиране (деактивиране) на старата парола и създаване (генериране) на нова такава.

Чл. 50. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от търговеца едностранно, като това може да става по всяко време, за което последният уведомява клиентите по подходящ начин.

(2) Търговецът и клиентът на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg се съгласяват, че всяко допълнение и изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо клиента в следните случаи: след публикуването им на интернет страницата на търговеца -  онлайн магазин www.AllMall.bg  и в случай че след това публикуване клиентът не заяви че ги отхвърля в 14-дневен срок от публикуването им; и/или с изричното приемане от страна на клиента на допълнение и изменение на настоящите Общи условия чрез профила му в сайта на търговеца.

(3) Клиентът декларира изричното си съгласие, че всички изявления на търговеца в онлайн магазин www.AllMall.bg , във връзка с изменението на настоящите Общи условия, могат да бъдат изпращани на клиента по електронна поща или по друг, изрично посочен от клиента начин за комуникация, както и клиентът декларира изричното си съгласие, че не е необходимо електронните писма, изпратени по реда на този член, да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 51. ТЪРГОВЕЦЪТ публикува настоящите Общи условия на интернет адрес: www.AllMall.bg, ведно с всички допълнения и изменения в тях.

Чл. 52. Настоящите Общи условия и договора за покупко-продажба от разстояние между търговеца и клиента в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg се прекратяват в следните случаи:

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

- в случай на заличаване на регистрацията на клиента в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, като при тази хипотеза, сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба от разстояние остават в сила и подлежат на изпълнение.

- при обективна невъзможност на която и да е от страните по договора за покупко-продажба от разстояние да изпълнява задълженията си;

- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

- при изземане или запечатване на оборудването от държавни органи;

Чл. 53. По своя преценка, търговецът има право, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати едностранно договора за прекрати договора за покупко-продажба от разстояние и регистрация, ако установи, че клиентът използва онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg в нарушение на настоящите Общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или правилата за електронната търговия.

 Чл. 54. (1) Никоя от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договора за покупко-продажба от разстояние, ако неизпълнението се дължи на „непреодолима сила” (форсмажор) и в случай че в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора за покупко-продажба от разстояние, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

(2) По смисъла на настоящия член от Общите правила “непреодолима сила” (форсмажор) представлява обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е възникнало след сключване на договора аз покупко-продажба от разстояние, не е могло да бъде предвидено и не зависи от волята от страните като: пожар, производствени аварии, военни действия, природни бедствия – бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, стачки, бунтове, безредици и др.

Чл. 55. Търговецът не носи отговорност в случай на проблеми в интернет, връзката с интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 56. (1) Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени от клиента на трети лица, както и не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на клиента в процеса на използване или неизползване на  онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg  и сключване на договори за покупко-продажба от разстояние с търговеца.

(3) Търговецът не носи отговорност за вреди от публикации, мнения и коментари, под изображението (изложението в интернет страницата на магазина) на продукти, стоки и/или услуги, под новините и/или под статиите в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg.

Чл. 57. (1) Търговецът не носи отговорност в случай на пробив и преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване ако от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Търговецът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба от разстояние, загуба или промяна на данни, предоставяне на достъп до информация, настъпили вследствие на измама и/или фалшива легитимация на трето лице, което се представя за клиента, ако от обстоятелствата може да се направи извод, че това лице е клиента.

Чл. 58. (1) Авторските права и всички други сродни права върху интелектуална собственост, съдържащи се в интернет страницата www.AllMall.bg са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, както и на Закона за мерките и географските означения и други закони.

(2) Изключителна собственост на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД са търговската марка „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, търговската марка „ALLMALL”, съдържанието на електронния магазин, наименованието на интернет страницата -  www.AllMall.bg, наименованието на самия онлайн магазин, съдържащ се и заемащ интернет страницата www.AllMall.bg, логото на интернет магазина, всякакви графични изображения и/или надписи, снимков материал, търговски марки и символи, данните, всякакъв друг вид лога, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание, дизайн, конструкция, интерфейс и структурна организация на интернет страницата -  www.AllMall.bg, както и софтуерни кодове на интернет страницата, са изключителна собственост на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

(3) „ВАЛХАЛА ПРО” ООД притежава и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв, какъвто и да е, начин с интернет страницата -  www.AllMall.bg, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензи или по какъвто и да е друг законен начин.

(4) Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на клиента за нормален достъп до предоставените в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg услуги, като си запазва безусловното право да преустановява достъпа до предоставените услуги и да изтрива по своя преценка информационни ресурси и материали, публикувани на www.AllMall.bg.

(5) Забранено е предаването, възпроизвеждането, копирането, зареждането, разпространението, съхранението, и като цяло използването на съдържание и ресурси на интернет страницата www.AllMall.bg или части от нея, под каквато и да е форма, без изричното писмено съгласие на търговеца. Клиентът няма право да използва интернет страницата www.AllMall.bgпо начин, нарушаващ местен или международен закон, да качва или разпространява материали, които съдържат вируси, рекламен софтуер или компютърни кодове, предназначени да увредят права и интереси на търговеца или трети лица, като подобно поведение и/или действия ще се тълкуват като нарушение на правата на интелектуалната собственост и авторските права върху ресурсите в интернет страницата www.AllMall.bg.

Чл. 59. (1) При спазване на ограниченията и правилата на настоящите Общи условия, клиентът може да копира, използва и/или прехвърля ресурсите на сайта, единствено за лични нетърговски цели.

(2) Клиентът има право да използва ресурсите на интернет страницата www.AllMall.bg за търговски цели единствено и само, в случай че е получил изричното писмено съгласие на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, като това използване може да бъде само във времевите граници и с граници - частта от ресурсите, начина и степента на използването им, за които и до които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на ресурсите ще се счита за нарушаване на настоящите Общи правила, договор за покупко-продажба от разстояние, както и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, което има право да потърси отговорност на клиента за това.

Чл. 60. Простото, обикновено изпращане до клиента и/или рефериране към съдържанието на сайта или части от него от страна на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД не се счита за съгласие от страна на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД по смисъла на предходния член от настоящите Общи правила, с което съгласие търговецът позволява на клиента да използва съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди,  като това ограничение важи независимо от използването от клиента средство за комуникация.

Чл. 61. Забранена е всякаква употреба на съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите Общи условия или в друго изрично писмено съгласие и/или позволение,  дадено от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

Чл. 62. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на търговеца: „ВАЛХАЛА ПРО” ООД;

Седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул.”Михаил Димов” 1Б;

Адрес за упражняване на дейността и адрес за кореспонденция и отправяне на жалби от потребители: гр. Пещера, ул.”Петър Раков” № 17, тел.: 0895798947

Електронен адрес: valhallapro@abv.bg; shop@allmall.bg

Вписване в публични регистри: ЕИК 205932478

Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG205932478

 

НАДЗОРНИ ОРГАНИ:

Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, ПК 1000, ул. "Врабча" № 1, ет. 3,4 и 5

тел.: 02/933 0565

факс: 02/9884218

Телефон на Клиента: 0700 111 22

E-mail: info@kzp.bg

Интернет страницата : www.kzp.bg

 

Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-519, 02/91-53-555, 02/91-53-583, факс: 02/91-53-525

E-mail: kzld@cpdp.bg
Интернет страницата : www.cpdp.bg

GPS координати: N 42.668839    E 23.377495

 

Чл. 63. Допустимо е интернет страницата на онлайн магазина -  www.AllMall.bg  да съдържа връзки (линкове) към сайтове, които са собственост, администрират се и с тях се оперира от трети страни, връзките към подобни сайтове биват предоставяни единствено с цел удобство на клиентите на онлайн магазин www.AllMall.bg, като търговецът няма контрол и не носи отговорност за тяхното съдържание, сигурност, политики за защита на личните данни, наличието на вируси и други вредни компоненти. Търговецът също не носи отговорност за вреди и загуби, причинени от и възникнали за клиентите в резултат на използването на тези сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg.

Чл. 64. (1) „ВАЛХАЛА ПРО” ООД полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в интернет страницата на онлайн магазина - www.AllMall.bg, но въпреки това са допустими и възможни неволни технически грешки или пропуски. При възникнала неяснота или съмнение, търговецът предоставя възможност и предлага на клиентите да се обръщат, без колебание, за допълнителна информация към служител на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД.

(2) Изображенията, поместени на интернет страницата на онлайн магазина - www.AllMall.bg имат единствено за цел да създадат определена представа за вида и типа на предлаганата стока/продукт, а не да го представят с точност и прецизност и е допустимо и възможно някои от изображенията на продуктите/стоките в интернет страницата на онлайн магазина - www.AllMall.bg да не отговарят на външния вид на съответния продукт/стока.

Чл. 65. (1) Търговецът и клиентът в онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg взаимно се задължават да защитават своите права и законни интереси, както и да пазят взаимно търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение на договора за покупко-продажба от разстояние и настоящите Общи условия.

(2) Търговецът и клиентът се задължават по време и след изтичане на периода на договора за покупко-продажба от разстояние да не правят публично достояние писмената или устна кореспонденция помежду им, като в случая публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в на вниманието на трети лица или във възможността на трети лица да се запознаят с кореспонденцията, както и публикуването й в печатни и електронни медии, лични или публични интернет страници, социални мрежи, интернет форуми, и други подобни.

Чл. 66. При наличие на противоречие между настоящите Общи условия и уговорки в специален договор извън договора за покупко-продажба от разстояние по смисъла на настоящите Общи правила, между търговеца и клиента на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, клаузите на специалния договор  имат предимство и се прилагат с предимство.

Чл. 67. Настоящите Общи условия не следва да се смятат за общи условия на търговеца по принцип и спрямо други търговци и не представляват такива по смисъла на чл. 298 от Търговския закон, КАТО при търговски сделки между търговеца като продавач и купувачи, имащи качеството на търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, са приложими разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 68. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 69. Имащите качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите клиенти имат право да отнесат всички свои спорове с търговеца, свързани с изпълнението, неправилното изпълнение или неизпълнението на задължения по договори за онлайн покупко-продажба от разстояние или предоставяне на услуги, към Органа за алтернативно решаване на спорове чрез „Платформата за онлайн решаване на спорове” (Платформа за ОРС), достъпна на адрес: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

Чл. 70. При положение, че не бъде постигнато съгласие за разрешаването на съответния, клиентите  имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителя, имат възможност да отнесат конкретния спор за решаване в Комисията за защита на потребителите или в съответния компетентен съд в Република България. 

Чл. 71. За неуредените в настоящите Общи правила въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Общи правила и договора за покупко-продажба от разстояние, се прилагат законите на Република България.

Чл. 72. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички Клиенти в деня на публикуването им на интернет страницата на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД -  www.AllMall.bg.

 

Пpилoжeниe № 1

Cтaндapтeн фopмyляp зa yпpaжнявaнe пpaвoтo нa oтĸaз oт дoгoвopa

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

 (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

До „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, ЕИК 205932478

гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър  Раков“ № 17,

тел.: 0895798947

e-mail: shоp@allmall.bg

От ……………………….......................................…………………………………………….

(три имена на потребителя)

Адрес: ……......................................……………………………………………………………

Тел.: ...............................................................

e-mail:............................................................................

Банкова сметка за възстановяване на суми:

IBAN: ……………………………………………

BIC: ……………………………………………...

Титуляр: …...........................................................................................………………………

С настоящото долуподписаният уведомявам, че се отказвам от сключения от мен договор от ....................................... за покупка от разстояние на следните стоки:

………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….........…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………

 (описание на стоките)

Заявени с поръчка номер ………………......……. от дата ………………………………….

Доставени на дата ……………………………………………………

Дата, на която е заявен отказа:………………………………………………………………

Прилагам касова бележка/фактура за закупуване на стоките №/дата .....................................................................

 

Дата: …………………………….                                        Подпис ………………………………..

(Клиентът се подписва единствено в случай, че настоящият формуляр е изготвен във физически, хартиен вариант)

 

Изтеглете Стандартен формуляр за упражняване право на отказ  при покупки онлайн. 

 

Приложение № 2

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

Стандартни указания за отказ:

 1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
 2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

III. Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни „ВАЛХАЛА ПРО” ООД за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, съгласно т. 2 от Указанията за попълване, както и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща).

Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително.

(предоставя се възможност за избор на опция за уведомяване на търговеца от страна на потребителя при упражняването на правото му на отказ съгласно опциите, посочени в т. 3 от Указанията за попълване).

За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 1. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).

При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

Указания за попълване:

 1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";

б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."

 1. Попълнете Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес.
 2. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

 1. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."

 1. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(а) добавете или:

- "Ние ще приберем стоките", или

- "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на .......... (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

(б) добавете:

- "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

- "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

- ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или

- ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и

(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

 1. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

"Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

Дoпълнитeлнa пoтpeбитeлcĸa инфopмaция вижтe нa www.AllMall.bg

 

 

Приложение №3

ФОРМУЛЯР

за връщане на стоки при отказ от договора, замяна или рекламация

(Попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора за продажба на определена стока, да замените определена стока или да предявите рекламация за определена стока)

До „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, ЕИК 205932478

гр. Пещера, п.к. 4550, ул. „Петър  Раков“ № 17,

тел.: 0895798947

e-mail: shоp@allmall.bg

 

От ……………………….......................................…………………………………………….

(три имена на потребителя)

Адрес: ……......................................……………………………………………………………

Тел.: ...............................................................

e-mail:............................................................................

Банкова сметка за възстановяване на суми (когато е приложимо):

IBAN: ……………………………………………

BIC: ……………………………………………...

Титуляр: …...........................................................................................………………………

С настоящото ви уведомявам, че (отбележете правилното):

- в законоустановения 14-дневен срок от доставката желая да се откажа от сключения с вашето дружество договор за покупка на стоките, върнати заедно с този формуляр, и да ми бъде възстановена платената за тях цена по посочената по-долу банкова сметка.

- в законоустановения 14-дневен срок от доставката се отказвам от стоките, върнати заедно с този формуляр, и желая да ги заменя със следните/ата стоки/а при същите договорни условия, като доплатя или получа плащане на разликата в цената:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________

- предявявам рекламация поради дефект/несъответствие на стоките, върнати заедно с този формуляр, като желая

а) да бъдат заменени с нови

б) да бъдат поправени1.

В случай, че замяна или поправка не са възможни, желая да ми бъде възстановена цената на стоките по посочената по-горе банкова сметка.

Стоките са заявени с поръчка номер ………………......……. от дата ………………………………….

Доставени на дата ……………………………………………………

Дата, на която е заявен отказа:………………………………………………………………

Прилагам касова бележка/фактура за закупуване на стоките №/дата .......................................................................................................................................................

 

Дата: ___________                                      Подпис на клиента:___________________

 

„ВАЛХАЛА ПРО” ООД запазва правота си, на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за защита на потребителите да извърши ремонт или замяна на стоките по своя собствена преценка, ако избраният от клиента начин за обезщетение е невъзможен или непропорционален в сравнение с другия.

За изтегляне:

Приложение № 1 към настоящите Общи условия - Стандартен формуляр за упражняване право на отказ от договор

Приложение № 3 към настоящите Общи условия - Формуляр за отказ от договора

To Top