ПОЛИТИКА НА „ВАЛХАЛА ПРО” ООД

ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„ВАЛХАЛА ПРО” ООД, с настоящото изложение урежда събирането, обработването и съхраняването на личните данни, с оглед и на основание разпоредбите на: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни на Република България, както и други нормативни правила и разпоредби на българското и/или международно законодателство.

С „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, ЕИК: 205932478, със седалище и адрес на управление: гр. Пещера, ул.”Михаил Димов” 1Б, в качеството му на администратор на лични данни, може да бъде осъществена и осъществявана връзка, както на адреса на управление на дружеството: гр. Пещера, ул.”Михаил Димов” 1Б – по пощата или чрез куриер, така и на електронната поща на дружеството: valhallapro@abv.bg, чрез телефон: 0895798947 и чрез формата на контакт на следната интернет страница: www.AllMall.bg.

В рамките на дейността, осъществявана от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, чрез стоките, продуктите и/или услугите, предоставяни, реализирани или осъществявани чрез онлайн магазин, във всеки аспект и начин на осъществяването на тази дейност, „ВАЛХАЛА ПРО” ООД обработва, събира и съхранява личните данни на клиентите, потребителите, ползвателите, посетителите и регистрираните клиенти на онлайн магазин www.AllMall.bg, в обхвата на предоставяне на услуги, предоставяне на стоки и продукти, поръчани чрез посочения онлайн магазин; във връзка с евентуални и необходими в рамките на дейността и във връзка със запазването на правата на клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители, направили поръчка, контакти за уточняване на данни или детайли по поръчката от всякакъв обхват, допълнителни въпроси и естество, необходими за пълноценното изпълнение на поръчката; за регулярна или кампанийна връзка с клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители за целите на различните видове маркетинг на различните видове стоки, продукти, услуги, нови такива, промени в цени и други условия, промоции и техни варианти, в това число, но не само – за целите на директен маркетинг, след предварително потвърдено съгласие от страна на потребителя, което може да бъде оттеглено по всяко време; контакти с клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители с оглед необходимостта от извършване на действия, нужни, за да бъдат спазени специални и/или общи актове на българското и международното законодателство.

Настоящата политика, приета и приложена от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, за защита на физическите лица, независимо от тяхното гражданство или местопребиваване, във връзка с обработването на личните им данни, наричана за краткост „защита на лични данни”, има за цел да осигури надеждни правила за свободно и законосъобразно движение и обработване на лични данни, както и сигурност и защита на основните права и свободи на физическите лица по отношение на дейностите по обработване на личните им данни.    

            ЗА ЦЕЛИТЕ И ПО СМИСЪЛА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ В НЕЯ ИМАТ СЛЕДНИЯ СМИСЪЛ:

Лични данни” представлява всяка информация, имаща връзка с клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители на онлайн магазин www.AllMall.bg и „ВАЛХАЛА ПРО” ООД като цяло, дефинираща ги като настоящи или бъдещи, евентуални потребители на интернет страницата а, стоките, продуктите и услугите на дружеството и идентифицираща ги в качеството им на физически лица и физическите лица, представляващи юридическите лица, както и същият вид, обем, количество и качество информация относно служители на дружеството, в рамките на дейността им за него. Личните данни, обработвани, събирани и съхранявани в рамките на дейността на дружеството, като информация, изрично посочена по-горе имат качеството на тайна по смисъла на Закона за защита на личните данни. Личните данни по смисъла на настоящата политика за защита на личните данни включват: трите имена на физическите лица, единен граждански номер, адрес – постоянен или настоящ, други данни, необходими за издаване на търговски, счетоводни и други изискуеми за коректната и ефективна дейност на дружеството, документи, данните, необходими за осъществяване на доставка и ползване на куриерски услуги – имена на лицето, адрес за доставка и телефон за връзка; адрес на електронна поща; статистическа и друга информация за потреблението и ползването от страна на клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители на онлайн магазин www.AllMall.bg и с която тези лица могат да бъдат идентифицирани при заявка и поръчка за закупуване на стоки, продукти и услуги; кореспонденция и други съобщения, получени от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД във връзка с за потреблението и ползването от страна на клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители на онлайн магазин www.AllMall.bg, без изключение на комуникационния начин на получаването респ. изпращането на тези съобщения; местонахождение, местоположение, IP адрес, телекомуникационни клетки, данни и информация от лица, предоставящи телекомуникационни услуги, без ограничение във видя им, информация от  WiFi, Bluetooth, GPS и всякакъв друг вид дигитална или аналогова информация за местонахождение, местоположение, в това число, но не само и географско, и въобще място на извършване, използване, потребление на услуга или поръчка на стоки и продукти на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, в рамките на лично или масово потребление и на техническото разнообразие от варианти за получаване на подобна информация.

Администратор на лични данни” е „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, в качеството си на лице, което самостоятелно или чрез друго лице извършва дейностите по обработване на лични данни.

Субект на лични данни” е всяко физическо лице, посетило в лично качество или в качеството си на физическо лице, представляващо съответно юридическо лице,  онлайн магазин www.AllMall.bg и по този начин придобило качеството на клиент, потребител, ползвател, регистриран клиент и/или посетител, направил поръчка на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, освен ако изрично не е посочено, уточнено или указано по съответен недвусмислен начин друго.

Обработване на лични данни” – всяка дейност или взаимосвързани действия, извършвани от страна на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, по какъвто и да е подходящ начин, с каквито и да е необходими за целта средства, във връзка и по отношение на лични данни или субекти на тези данни, в това число, но не само събиране, обработване, съхраняване, подреждане, записване, коригиране, допълване, адаптиране, употреба, класифициране, предоставяне, разкриване чрез предаване, вътрешна организация, разпространяване, актуализиране, промяна, комбиниране, разделяне, заличаване, унищожаване, блокиране, деблокиране, възстановяване, вътрешна употреба и други.

Получател на лични данни” е всяко физическо или юридическо лице, ведомство, държавен, общински или друг публичен орган, агенция или друга структура, имащи правото пред тях да бъдат разкрити личните данни, събирани, обработвани и съхранявани от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, и с изключение на публичните органи, имащи право на достъп до тази информация по силата на съответно разследване по конкретен казус, на основание на българското, европейското или международното законодателство.

 „Съгласие” – волеизявление от страна на физическото лице, субект на лични данни, дадено чрез ясно утвърдителен акт, с който да се изразява свободно дадено, конкретно, информирано и недвусмислено заявление за съгласие от страна на субекта на данни за обработване на свързани с него лични данни, например чрез писмена декларация, включително по електронен път, или устна декларация. Това може да включва отбелязване с отметка в поле при посещението на интернет страницата в интернет, избиране на технически настройки за услуги на информационното общество или друго заявление или поведение, което ясно показва, че субектът на данни е съгласен с предложеното обработване на неговите лични данни. Мълчанието, предварително отметнатите полета или липсата на действие не представляват съгласие. Съгласието следва да обхваща всички дейности по обработване, извършени за една и съща цел или цели. Когато обработването преследва повече цели, за всички тях следва да бъде дадено съгласие. Ако съгласието на субекта на данни трябва да се даде след искане по електронен път, искането трябва да е ясно, сбито и да не нарушава излишно използването на услугата, за която се предвижда.

Общ регистър на лични данни” е съвкупност от лични данни, подредени и класифицирани по определен начин, с оглед нуждите на дейността на дружеството и ефективността на действията по обработване на лични данни.

Бисквитки” означава систематизирано количество информация, изпратена от интернет сървъра на електронния магазин www.AllMall.bg към браузър за интернет на настолен компютър, лаптоп, таблет, телефон или друго крайното устройство, използвано от потребителя, което количество информация се връща обратно от същия браузър, при поискване, когато бъде получен достъп до сървъра изпратил бисквитките, които използва администратора или трети лица;

Трети лица” ‐ лица, имащи правото да обработват обработващи лични данни, други администратори, получатели или трети страни, които имат право на достъп до личните данни, събирани, обработвани и съхранявани и въобще защитавани, съгласно настоящата политика за защита на личните данни и за които настоящата политика за защита на личните данни уведомява клиентите, потребителите, ползвателите, регистрираните клиенти и/или посетителите, направили поръчка на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, без да урежда правата, правомощията или задълженията на тези трети лица.

НАЧИН НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

„ВАЛХАЛА ПРО” ООД, в качеството си на администратор на лични данни, обработва личните данни по силата на Закона, Регламент (ЕС) 2016/679 НА ЕП и Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните настоящата политика за лични данни , лично или чрез възлагане на специално избран външен за дружеството администратор на лични данни, въз основата на сключен с него нарочен договор. Личните данни, които дружеството „ВАЛХАЛА ПРО” ООД обработва и съхранява представляват единствено законно събрани лични данни във връзка и по повод дейността на дружеството и в рамките на законно основани цели за събирането на тези данни. Личните данни биват актуализирани, подреждани, използвани в рамките и на основание нормативни правила, заличавани, унищожавани или допълвани. Дружеството събира, обработва и съхранява личните данни след изрично и недвусмислено съгласие от страна на клиенти, потребители, ползватели, регистрирани клиенти и/или посетители, направили поръчка, получено по начина, указан в настоящата политика за защита на личните данни, за срок, вид, форма, обем и количество, съгласно нормативните правила, целите и обхвата и предмет на дейност на дружеството, както и в рамките на ограниченията на тези правила, в това число ,но не само – спазване на забрана за обработване на специални категории данни, изброени в императивни нормативни разпоредби. Дружеството информира субекта на личните данни, в случаите, когато данните не са получени от лицето – за начина на получаване, основанието, правото да бъдат получени, получателите, на които биха могли да бъдат законно предоставени, както и за правото на достъп и на заличаване и унищожаване на тези данни в рамките на общата съвкупност от лични данни, събрани от дружеството законно, по повод дейността и целите му, в качеството му на администратор на лични данни.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦАТА ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Права на лицата

(На основание РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

- Право на достъп до личните данни от страната лицето, техен субект;

- Право на информираност относно личните данни от страната лицето, техен субект;

- Право на корекция и допълнение на събраните лични данни от страната лицето, техен субект;

- Право на възражение, на законово основание, пред „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, насочено срещу обработването, разкриването, събирането и/или съхранението на лични данни;

- Право на преносимост на личните данни между различни администратори;

- Право „да бъдеш забравен“ - право на заличаване, унищожаване респ. изтриване на събрани, обработвани и съхранявани лични данни;

Субектът на данни има право и да не бъде обект на действие, основаващо се само на автоматизирано обработване, в това число и профилиране, с правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен по сходен на правните последствия начин;

- Право на защита на личните данни, в случай, че правата на субекта на данни са били нарушени - по административен или съдебен ред.

  1. Задължения на лицата

(На основание РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

- При наличие на съгласие и предоставяне на данни от страна на лице - клиент, потребител, ползвател, регистриран клиент и/или посетител, направил поръчка, на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, лицето предоставящо данните има задължение за точност и истинност на предоставените данни.

- Лицето, предоставящо данни на трети лица (не лично негови), е задължено да информира третото лице, чиито данни са предоставени, относно настоящата политика за защита на личните данни, както и други необходими, изискуеми от Закона, действия във връзка с това предоставяне.

  1. Лицата, желаещи да се възползват от правата си във връзка с личните си данни, следва да подадат писмено заявление до „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, в което да посочат своите имена, адрес, конкретното искане, начин за получаване на информацията, в случай, че става дума за такова искане, подпис, дата, място на подаване и адрес за кореспонденция. Заявлението може да бъде подадено физически на адреса на фирмата, посочен по-горе, както и онлайн чрез една от възможностите за онлайн комуникация, също посочени по-горе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  1. Сигурност

„ВАЛХАЛА ПРО” ООД извършва всички необходими действия и прилага всички законови, ефективни, надеждни, технически и организационни мерки, за пълноценна защита на личните данни от неправомерен достъп, разположение или от разгласяване на информация, като извършва и всичко рамките на законовите си права, възможности и граници да обезпечи защитата на личните данни на клиентите, потребителите, ползвателите, регистрираните клиенти и/или посетителите, направили поръчка на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg от страна на деловите партньори на дружеството.

  1. Преносимост

Третите лица, на които би бил осигурен достъп до личните данни, събирани, обработвани и съхранявани от „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, биха могли да бъдат, както следва:

- Органи на власт – на законово основание и със съответното писмено конкретизиране на лицето, което ще представлява съответния орган в конкретния случай на достъп до лични данни, както и на основанието и причината за това;

- Куриерски фирми и доставчици, в делови отношения и взаимно доверие с които дружеството осъществява своята дейност.

-  Интернет доставчици в делови отношения и взаимно доверие с „ВАЛХАЛА ПРО” ООД;

- Органи на съдебната власт, на вътрешните работи, юридически съветници, професионални съветници, както на територията на Република България, така и навсякъде извън нея, независимо за която друга държава става дума, с оглед договорните, професионални и делови изобщо отношения с тях и/или на територията на тези държави.

- Социални медии – в степента, в която е нужно за съответната връзка, осъществена от профил на лицата в тези мрежи с профил на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg или на самото дружество или негови официални представители, като това преносимост на данни ще представлява обмен, регулиран в съответствие с настройки за поверителност на съответната социална мрежа, с цел подобряване и персонализиране на използването на интернет страница или приложение на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, като е допустимо и възможно, във връзка с обективирането на ефективността на работата на интернет страница или приложение на дружеството, да бъдат използвани добавки за социални мрежи на интернет страница или приложение. В подобни случаи, данните ще бъдат споделени с доставчика на съответната социална мрежа, в следствие на което е възможно представени на профила на съответната социална мрежа, използвана от лицето - потребител за споделяне с другите от тази мрежата. В тези случаи обменът и преносимостта излизат от обхвата на настоящата политика за защита на лични данни и са относими към правилата за поверителност на тези трети лица, с които лицето-потребител на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg следва също да се запознае.

  1. Срок

Сроковете за съхранение на личните данни в съответния регистър, сроковете за унищожаване на същите данни, след изтичане на сроковете за съхранение, както и всички други срокове, свързани с дейността на дружеството и настоящата политика за защита на лични данни са определени от нормативни правила, с които „ВАЛХАЛА ПРО” ООД, ще се съобразява ще спазва, в това число, но не само – срокове за отговор на възражения, жалби, сигнали и други.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ВАЛХАЛА ПРО” ООД

             Правилата за поверителност, съдържащи се в настоящата политика за защита на личните данни може да бъде променяна при необходимост от това и/или при законови изисквания това да бъда направено, като клиентите, потребителите, ползвателите, регистрираните клиенти и/или посетителите, направили поръчка на онлайн магазина на „ВАЛХАЛА ПРО” ООД - www.AllMall.bg, ще бъдат уведомявани своевременно за всяка промяна с публично съобщение на интернет страница на дружеството респ. на онлайн магазина и/или чрез електронно съобщение.

To Top